Ús de la biblioteca ecat.h a Arduino
Tercera part
20141229 - www.binefa.cat/blog

Possibilitats de connexió de la placa 0523 d'electronics.cat :
0523_01.jpg

Es pot baixar la biblioteca ecat i descomprimir-la a la carpeta libraries de l'IDE d'Arduino. A data d'avui està la versió 0.22

1a part (placa 0523 a P1 i LCD a P2 de la nano-eCat) :

libEcat03Conn1stPart.jpg

Des de l'IDE d'Arduino es pot carregar el primer exemple que aquí es presenta :

ide02.jpg

Aquest és el codi de la primera part:
/*
Connection schematic at 1st part of
http://www.binefa.cat/php/doc/lib-eCat03/
*/

#include <ecat.h>
#include <LiquidCrystal.h>

Ecat ecat;
lcdP2_init();

void setup(){
  lcdP2.begin(16, 2);
  ecat.vUltrasonicSensorP1b0b1_init();
  ecat.vUltrasonicSensorP1b2b3_init();
}

void loop(){
  lcdP2.setCursor(0, 0);
  lcdP2.print("P1b0b1 : ");lcdP2.print(ecat.nUsDistanceCmP1b0b1());lcdP2.print(" cm ");
  lcdP2.setCursor(0, 1);
  lcdP2.print("P1b2b3 : ");lcdP2.print(ecat.nUsDistanceCmP1b2b3());lcdP2.print(" cm ");
  delay(200);
}
Cal incloure l'arxiu de capçalera ecat.h per a crear l'objecte ecat de la classe Ecat i LiquidCrystal.h per a poder emprar les funcions del LCD.

Al setup() es configuren els dos ports de la placa nano-eCat per a connectar el LCD al port 2 i els dos sensors ultrasònics connectats a la placa 0523 al port 1.

2a part (placa LCD a P1 i 0523 a P2 de la nano-eCat) :

libEcat03Conn2ndPart.jpg

Des de l'IDE d'Arduino es pot carregar el segon exemple que aquí es presenta :

ide03.jpg

Aquest és el codi de la segona part:
/*
Connection schematic at 2nd part of
http://www.binefa.cat/php/doc/lib-eCat03/
*/

#include <ecat.h>
#include <LiquidCrystal.h>

Ecat ecat;
lcdP1_init();

void setup(){
  lcdP1.begin(16, 2);
  ecat.vUltrasonicSensorP2b0b1_init();
  ecat.vUltrasonicSensorP2b2b3_init();
}

void loop(){
  lcdP1.setCursor(0, 0);
  lcdP1.print("P2b0b1 : ");lcdP1.print(ecat.nUsDistanceCmP2b0b1());lcdP1.print(" cm ");
  lcdP1.setCursor(0, 1);
  lcdP1.print("P2b2b3 : ");lcdP1.print(ecat.nUsDistanceCmP2b2b3());lcdP1.print(" cm ");
  delay(200);
}

Cal incloure l'arxiu de capçalera ecat.h per a crear l'objecte ecat de la classe Ecat i LiquidCrystal.h per a poder emprar les funcions del LCD.

Al setup() es configuren els dos ports de la placa nano-eCat per a connectar el LCD al port 1 i els dos sensors ultrasònics connectats a la placa 0523 al port 2.Plaques emprades en aquest exemple :

nano-eCat

LCD
ArduinoNano
ultrasonicSensor.png