Ús de la biblioteca ecat.h a Arduino
Segona part
20141228 - www.binefa.cat/blog

Fotografia de l'exemple :
libEcat03.jpg

Es pot baixar la biblioteca ecat i descomprimir-la a la carpeta libraries de l'IDE d'Arduino. A data d'avui està la versió 0.20

Des de l'IDE d'Arduino es pot carregar l'exemple que aquí es presenta :

libEcat04.jpg

Aquest és el codi :

/*
Connection schematic at http://www.binefa.cat/php/doc/lib-eCat02/
*/

#include <ecat.h>
#include <LiquidCrystal.h>

Ecat ecat;
lcdP1_init();
lcdP2_init();

void setup(){
  lcdP1.begin(16, 2);
  lcdP1.print("ecat.h - v");lcdP1.print(ecat.fVersion());
  lcdP2.begin(16, 2);
  lcdP2.print("electronics.cat");
}

void loop(){
  lcdP1.setCursor(0, 1);
  lcdP1.print("PORT1 ");lcdP1.print(millis()/1000);lcdP1.print(" seconds");
  lcdP2.setCursor(0, 1);
  lcdP2.print("PORT2 ");lcdP2.print(millis()/1000);lcdP2.print(" seconds");
}


Cal incloure l'arxiu de capçalera ecat.h per a crear l'objecte ecat de la classe Ecat i
LiquidCrystal.h per a poder emprar les funcions del LCD.

Al setup() es configuren els dos ports de la placa nano-eCat per a connectar els LCD a cada port.Plaques emprades en aquest exemple :

nano-eCat

LCD
ArduinoNano