Ús de la biblioteca ecat.h a Arduino
Primera part
20141222 - www.binefa.cat/blog

Diagrama de blocs de l'exemple :
libEcat00.jpg
Fotografia de l'exemple :
libEcat01b.jpg

Es pot baixar la biblioteca ecat i descomprimir-la a la carpeta libraries de l'IDE d'Arduino. A data d'avui està la versió 0.1

Des de l'IDE d'Arduino es pot carregar l'exemple que aquí es presenta :

libEcat02.jpg

Aquest és el codi :
#include <ecat.h>

Ecat ecat;

void setup(){
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE_H_P1,OUTPUT);
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE_L_P1,OUTPUT);
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE_H_P2,OUTPUT);
  ecat.setupNibbleMode(NIBBLE_L_P2,OUTPUT);
}

void loop(){
  byte by = 0x01;
  int i;
  
  for(i = 0 ; i < 4 ; i++){
    ecat.vWriteLowNibbleP1(by);
    by <<= 1;
    delay(200);
  }
  ecat.vWriteLowNibbleP1(0x00);
  for(i = 4 ; i < 8 ; i++ , by <<= 1){
    ecat.vWriteHighNibbleP1Raw(by);
    delay(200);
  }
  ecat.vWriteHighNibbleP1(0x00);
  for(by = 0x01 ; by >0 && by <= 0x80 ; by <<= 1, delay(200))
    ecat.vWriteP2(by);
  ecat.vWriteP2(0x00);
}

Cal incloure l'arxiu de capçalera ecat.h i es crea l'objecte ecat de la classe Ecat.


Al setup() es configuren els dos ports de la placa nano-eCat. La configuració es pot fer per nibbles (grups de 4 bits). Al codi es configuren de sortida totes les potes de P1 i P2.

Les plaques d'entrada/sortida de leds i microrruptors està configurada en mode d'escriptura (WR) mitjançant la posició dels ponts (jumpers).

A l'hora d'escriure als ports es pot accedir a nivell de nibble ( ecat.vWriteLowNibbleP1(by); ) o a nivell de port ( ecat.vWriteP2(by); ).Plaques emprades en aquest exemple :

nano-eCat

uSW -LEDs
ArduinoNano